Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła podstawowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

• Branżowa Szkoła I stopnia

• Szkoła Podstawowa

• Przedszkole

Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników

 • nauka trwa 3 lata,
 • wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają w szkole,
 • kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego przez okres 4 tygodni w każdej klasie, odrębnie dla każdego zawodu,
 • kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpiszą umowę o pracę jako młodociani pracownicy,
 • na koniec nauki  uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub, jeśli  pracodawca jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł egzamin czeladniczy.

Szkoła Podstawowa swoją misję opiera o system humanistycznego wychowania. Jest placówką która:

 • promuje poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka,
 • uczy uczyć się i stwarza warunki do pełnego rozwoju swojej osobowości i talentów,
 • przygotowuje do nauki na wyższym poziomie kształcenia,
 • rozwija autonomię jednostki, rozszerza świadomość i wychowuje ludzi zdolnych do autorefleksji (uczeń poznaje swoje słabe i mocne strony),
 • uczy społecznie akceptowanych zachowań i pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi wartościami,
 • uczy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych oraz za stan naturalnego środowiska,
 • uczy korzystania ze źródeł informacji, 
 • zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia.

 

 Przedszkole jest placówką przyjazną oraz otwartą na potrzeby dzieci i rodziców. Misję swoją opiera o: 

 • wychowanie dzieci do życia w zgodzie z samym sobą (poznanie swoich możliwości, radzenie sobie z porażką i sukcesem), z ludźmi i otaczającym światem,
 • dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • zapewnienie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka w atmosferze życzliwości, zrozumienia i wiary w siebie,
 • stwarzanie środowiska i sytuacji umożliwiających twórcze działanie i samodzielne dokonywanie wyboru zainteresowań,
 • wszystkie nasze działania podejmowane są za zgodą rodziców we współpracy z nimi i środowiskiem lokalny.

 

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2023 06:28
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2020 06:29
Data edycji: wtorek, 3 paź 2023 11:43
Opublikował(a): Robert Frączkowski
Zaakceptował(a): Robert Frączkowski
Artykuł był czytany: 444 razy
Ilość edycji: 1