Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr VI/44/99

w sprawie założenia gimnazjum w Dąbrówce
U C H W A Ł A Nr VI/44/99
Rady Miejskiej w Orzyszu
w sprawie założenia gimnazjum w Dąbrówce
Na podstawie atr. 5 ust. 2 pkt 1 art. 17 ust. 4, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Orzyszu uchwala , co następuje :
§1
Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. publiczne Gimnazjum w Dąbrówce zwane dalej "szkołą"
§2
Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
Dąbrówka, Chmietewo, Cierzpięty, Drozdowo, Dzubiele, Dziubiele Małe, Jelenia Góra - Leśniczówka, Kępa, Matyszczyki, Nowa Wieś, Osiki, Suchy Róg, Tuchlln, Zastrużne.
§3
Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.
§6
Tracą moc:
1. Uchwała Nr V / 34 / 99 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Drozdowie.
2. Uchwała Nr V / 36 / 99 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie założenia gimnazjum w Dąbrówce.
3. Uchwała Nr V / 38 / 99 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
Data powstania: wtorek, 16 mar 2004 11:32
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 11:34
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 1770 razy