Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr VI/46/99

w sprawie utworzenia ZESPOŁU SZKÓŁ w DĄBRÓWCE
U C H W A Ł A Nr VI / 46 / 99
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia ZESPOŁU SZKÓŁ w DĄBRÓWCE
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 62 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje :
§ 1
Z dniem l września 1999 r. utworzyć Zespół Szkół w Dąbrówce obejmujący gimnazjum i sześcioletnią szkolę podstawową. Zespół Szkół tworzy się na czas ściśle określony do dnia 31 sierpnia 2001 roku .

§ 2
Do obwodu Zespołu Szkół w Dąbrówce należą miejscowości:
Dąbrówka, Chmielewo, Cierzpięty, Drozdowo, Dziubiele, Dziubiele Małe,
Jelenia Góra -Leśniczówka, Kępa, Matyszczyki, Nowa Wieś, Osiki, Suchy Róg, Tuchhn, Zastrużne.
§ 3
Dyrektor Zespołu Szkól w Dąbrówce pełnić będzie obowiązki dyrektora szkół, dla których powołany został Zespół.
§ 4
Organizację Zespołu Szkół w Dąbrówce określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data powstania: wtorek, 16 mar 2004 11:30
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 11:31
Data edycji: wtorek, 16 mar 2004 11:44
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 1804 razy
Ilość edycji: 1