Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zespołu Szkół w Dabrówce

Z dniem 10 stycznia 2005 Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyjęła tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół w Dąbrówce
NAZWA SZKOŁY

§ 1
1. Nazwa szkoły zawiera:
1) określenie: Zespół Szkół w Dąbrówce.
2) Siedzibę:
Siedzibą Zespołu Szkól w Dąbrówce jest budynek Nr 40 położony w Dąbrówce oraz budynek położony w Drozdowie.
2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy
tej szkoły to jest:
• Zespół Szkół w Dąbrówce Szkoła Filialna w Drozdowie.
• Zespół Szkół w Dąbrówce Szkoła Podstawowa w Dąbrówce.
• Zespół Szkół w Dąbrówce Gimnazjum w Dąbrówce.
3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Zespól Szkół w Dąbrówce.
4. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny
wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§ 2
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Dąbrówce jest Urząd Miejski w Orzyszu.
1) Cykl kształcenia trwa w:
• szkole podstawowej - sześć lat
• gimnazjum - trzy lata
2) Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę
3) Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa
Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku
szkolnego.
4) Do gimnazjum przyjmowani są wszyscy uczniowie należący do własnego obwodu
szkoły i uczniowie z poza obwodu, jeżeli dyrektor wyrazi na to zgodę, klasy w
gimnazjum są jednooddziałowe.
2. Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
rodziców i samorządu uczniowskiego.

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3

1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 25.07.1998 r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
2. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
• atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
• naukę dwóch języków obcych.
3. Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
• organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
• poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
• rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
4. Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
• zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
• systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
• realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik do
niniejszego statutu.
5. Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
• zorganizowanie zajęć świetlicowych,
• uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz
zasad promocji i ochrony zdrowia oraz formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również materialna ; jedną z form opieki nad uczniami jest udostępnienie posiłków w stołówce szkolnej,
• system zapomóg i stypendiów,
• prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu oraz w miarę posiadanych środków
finansowych.

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 4
1. Organami zespołu szkół są;
1) Dyrektor Zespołu Szkół
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dąbrówce
3) )Rada Szkoły
4 Rada Rodziców
5) Samorząd Uczniowski

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Zespole Szkół:
Dyrektor:
• Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zespołu,
• Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
• Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
• Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
• Powołuje społecznego zastępcę dyrektora szkoły w Dąbrówce i Drozdowie i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
• Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
• Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom zespołu szkół,
• Dysponuje środkami finansowymi,
• Opracowuje arkusz organizacyjny,
• Dba o powierzone mienie,
• Wydaje polecenia służbowe,
• Dokonuje oceny pracy nauczycieli,
• Mianuje nauczycieli,
• Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela",
• Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
• Reprezentuje szkołę na zewnątrz,
• Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
• Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
• Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
• Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rada Pedagogiczna:
• Zatwierdza plan pracy zespołu szkół,
• Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
• Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
• Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
• Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
• Opiniuje tygodniowy przydział godzin,
• Opiniuje projekt planu finansowego,
• Opiniuje propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,
• Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady zespołu szkół zgodnie art. 52 ust 2. ustawy o systemie oświaty.
Rada Pedagogiczna Zespołu. Szkół w Dąbrówce jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.

Rada pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności, a. jej posiedzenia
są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania
spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.
REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
Zespołu Szkół w Dąbrówce
i Szkoły w Drozdowie

P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E
§ 1

Rada Pedagogiczna zwana także radą, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2

1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dąbrówce wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole w Dąbrówce i Drozdowie.

K O M P E T E N C J E
§ 3

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:

a) Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
b) Zatwierdza roczny plan szkoły / na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym /,
c) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,
d) Ustala organizację doskonalenia zawodowego,
e) Podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów.
§ 4
Rada pedagogiczna opiniuje:
a) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) Projekt planu finansowego szkoły,
c) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
e) Kandydatów /oprócz dyrektora/ na stanowisko kierownicze w szkole.

§ 5
Rada pedagogiczna od czasu powołania rady szkoły, wykonuje jej zadania.
§ 6
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
§ 7
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.


O R G A N I Z A C J A P R A C Y
§ 8
Rada pedagogiczna przyjmuje na pierwszym zebraniu harmonogram pracy.
§ 9
1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Przewodniczący rady:
• opracowuje roczny harmonogram pracy,
• zwołuje zebrania,
• powiadamia członków rady o miejscu i terminie zebrania,
• jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień ustalonych w regulaminie,
• informuje o realizacji podjętych uchwał,
• dba o poziom protokołów.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powierzyć prowadzenie zebrania
innemu nauczycielowi.
§ 10

Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być organizowane:
• z inicjatywy przewodniczącego,
• na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• na wniosek organu prowadzącego,
• z inicjatywy rady szkoły / o ile została powołana /,
• na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

§ 11
1. Zebrania plenarne są organizowane:
• przed rozpoczęciem roku szkolnego,
• w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
• po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
• w miarę potrzeb.2. Posiedzenia nie mogą być organizowane w czasie trwania obowiązkowych zajęć w
szkole.
3. Zebrania są protokołowane.
§ 12
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.


§ 13
Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje i ocenę działalności szkoły.
§ 14
Rada pedagogiczna może powołać ze swojego składu komisje /zespoły/ stałe i doraźne do wykonywania określonych zadań, Komisje są zobowiązane przekładać sprawozdania z rezultatów swojej pracy i działań.
§ 15
1. Rada pedagogiczna ma prawo podejmować uchwały

2. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Tryb głosowania ustala rada.

4. W przypadku równej liczby decyduje głos przewodniczącego.
§ 16
Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie wprowadzania do protokołów poprawek i uzupełnień.
§ 17
Uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej realizuje dyrektor szkoły.

§ 18
1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu realizacji uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i
nadzorujący szkołę.

3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
P R A W A I O B O W I Ą Z K I C Z Ł O N K A R A D Y

§ 19
Członek rady pedagogicznej ma prawo:

• przedstawić projekty uchwał,
• zgłaszać wnioski związane z pracą i funkcjonowaniem szkoły,
• głosu w sprawie przyjmowania uchwał,
• zgłaszania wniosku o wprowadzenie poprawek i zmian do protokołu,
• zapoznać się z treścią protokołu zgodnie z ustalonym trybem.

§ 20
Członek rady pedagogicznej ma obowiązek:

• czynnego uczestnictwa w zebraniach,
• przestrzegania przyjętych do realizacji uchwał bez względu na zajmowane w czasie
głosowania stanowisko,
• przekładania opracowań i materiałów zleconych do opracowania przez
przewodniczącego lub radę,
• nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro
osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.


D O K U M E N T A C J A

§ 21
1. Jednym podstawowym dokumentem pracy rady pedagogicznej jest protokół posiedzenia.
2. Każde zebranie jest protokołowane.
3. Protokół podpisuje protokoland, przewodniczący i członkowie rady.
4. Protokół posiedzenia nie posiada załączników.
5. Tryb przyjmowania /zatwierdzania / protokołu przez złożenie podpisu pod protokołem.

§ 22
1. Przyjęte przez radę pedagogiczną poprawki umieszcza się w protokole zebrania, na
którym zostały one przyjęte.
2. W protokole należy odnotować, kto zgłosił projekt zmiany, poprawki lub uzupełnienia.
3. Zabrania się dokonywać w księdze protokołów wpisów i poprawek przez osoby
nieupoważnione, w tym także członków rady.

§ 23
Prawo wglądu do protokołu posiedzeń rady pedagogicznej posiadają upoważnieni pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego.


§ 24

1. Protokoły wpisuje się do księgi protokołów.
2. Protokoły zebrań są numerowane w obrębie roku szkolnegonp.:1/97/98/.
3. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony. Na ostatniej stronie znajduje się
adnotacja np.:„Księga zawiera 176 ponumerowanych kartek i obejmuje okres od 02.12.1999 r.
do.......” . Pod zapisem umieszcza się stempel szkoły i podpis dyrektora.
4. Za przechowywanie księgi protokołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 25
Rada pedagogiczna może prowadzić rejestr uchwał, który nie stanowi załącznika do księgi protokołów.


P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

§ 26
Rada pedagogiczna opracowuje regulamin i przyjmuje go w drodze uchwały.
§ 27
Zmiany regulaminów wprowadza się aneksem na podstawie uchwały przyjętej w trybie
§ 15 ust. 2.

Rada Szkoły:
Na zebraniu z rodzicami w dniu 28.01.2004 r. rodzice wybrali dwóch przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły.
Rada Pedagogiczna jednogłośnie wybrała na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.02.2004 r. dwóch przedstawicieli RP do Rady Szkoły.

Regulamin działania Rady Szkoły

Postanowienia ogólne

1. Rodzice współdziałają ze sobą za pośrednictwem Rady Rodziców i rad klasowych rodziców.
2. Rada Szkoły jest rzeczywistym forum współpracy i porozumienia trzech podmiotów społeczności szkolnej.
3. Rada Szkoły jest organem doradczym i opiniującym dla dyrektora szkoły.
4. Rada Szkoły jest inspiratorem, współtwórcą z Radą Pedagogiczną oraz dyrektorem strategicznych i operacyjnych planów rozwoju organizacji szklonej

Cele i zadania Rady Szkoły

Rada Szkoły ma prawo:
• Uchwalenie statutu szkoły
• Powołanie regulaminu własnej działalności
• Powołanie komisji problemowych
• Występowanie do organu nadzorującego pracę szkoły z wnioskami o:
• Zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora i nauczycieli
• Odwołanie dyrektora
• Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
• Występowania z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach
• dokonania oceny każdego pracownika zatrudnionego w szkole
• organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych
• zorganizowania plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej
• planu finansowego środków specjalnych
• Wnioskowania i wyrażania zgody na przedłużenie kadencji dyrektora szkoły
• Delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektora szkoły
• Współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i oświatowymi.

Rada Szkoły opiniuje:
• Strategiczne i operacyjne plany pracy
• Plany finansowe
• Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym
• Projekty dotyczące innowacji, eksperymentów dydaktycznych
• Wnioski dyrektora o powołanie i odwołanie wicedyrektora
• Wnioski dyrektora dotyczące: odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
• Wszelkie inne sprawy dotyczące szkoły


Organizacja i zasady działania Rady Szkoły

1. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek, co najmniej dwóch podmiotów w wymienionych poniżej:
• Rady Pedagogicznej
• Rady Rodziców
• Samorządu uczniowskiego
2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców i nauczycieli
3. Organami Rady Szkoły są:
• Ogólne zebrania Rady Szkoły
• Przewodniczący Rady Szkoły.


4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Członek Rady nie wywiązujący się z obowiązków może być
przed upływem kadencji odwołany przez Radę Szkoły.
5. W posiedzeniach Rady może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.
6. Członkowie Rady Rodziców rodzice uczniów z klas najwyższych programowo, którzy opuścili szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców klasy pierwszej.


Tryb podejmowania uchwał przez Radę Szkoły i jej organy wewnętrzne

1. Wybory do rady są równe, powszechne i tajne, oprócz pierwszych wyborów.
• Czynne prawo wyborcze ma:
• Każdy nauczyciel w wyborach przedstawicieli nauczycieli
• Każdy rodzic lub opiekun ucznia w wyborach delegata (elektora) klasy
• Bierne Prawo wyborcze ma:
• Każdy nauczyciel z wyjątkiem dyrektora
• Każdy rodzic lub opiekun ucznia
2. Przedstawicieli do Rady Szkoły wybierają nauczyciele, przedstawicieli rodziców – rodzice.
3. Wybory przedstawicieli nauczycieli i rodziców są bezpośrednie.
4. Przedstawiciele rodziców są wybierani w wyborach dwustopniowych
• W pierwszym stopniu rodzice uczniów każdej klasy wybierają jednego delegata
(elektora).
• W drugim stopniu spośród delegatów (elektorów) na zebraniu ogólnym rodzice lub
opiekunowie uczniów wybierają dwóch przedstawicieli rodziców.
5. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Szkoły wybiera trzyosobową komisję wyborczą,
w skład której wchodzą przedstawiciele po jednym: nauczycielu, rodzicu i dyrektor szkoły.
6. Komisja wyborcza ustala termin wyborów i ogłasza go co najmniej 14 dni przed wyborami
7. W pierwszych wyborach tworzącej się Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli w głosowaniu jawnym.
8. Dwóch przedstawicieli rodziców wyłania się na ogólnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.

Regulamin pracy

1. Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady.
3. Posiedzenie Rady zwołuje się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
4. Zebrania Rady są protokołowane przez jej sekretarza.
5. Uchwały Rada podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 jej członków.
6. Radę Szkoły na zewnątrz reprezentuje przewodniczący lub wyznaczony przedstawiciel.
7. Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej.


Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Szkoły

1. Rada Szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz prowadzi działalność finansową w celu pozyskania środków z innych źródeł, które przeznacza na wspieranie działalności statutowej szkoły.
2. Fundusze gromadzone przez Radę Szkoły powinny być wydatkowane głównie na:
- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
3. Wydatkowanie środków Rady Szkoły odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Szkoły na dany rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady.

Postanowienia końcowe

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Szkoły może zaprosić
na swoje zebranie pana Dyrektora Szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek uczestniczenia w określonym posiedzeniu Rady na jej
wniosek i udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania.
3. Wszelkie sprawy nie należące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga Rada
Szkoły.
4. Zmiany w regulaminie wprowadza się w formie aneksów zatwierdzonych na plenarnym posiedzeniu Rady Szkoły.

RADA RODZICÓW

• Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw oświaty,
• Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
• Działa na rzecz stałej poprawy bazy,
• Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
• Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
• Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
• Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół.
• Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi: kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców,
• organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
• Tryb podejmowania uchwał,
• Zasady wydatkowania funduszy,
Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
• Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
• Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania- klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
• trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż l dziennie,
• dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw
uczniów, takich jak:
• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
• prawo do organizacji życia szkolnego,
• prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Zasady rozwiązywania konfliktów.
Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami zespołu szkół tj. radą rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy zespołu szkół i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

W sprawach spornych ustala się co następuje:
• uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za
pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
• przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem
samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
• sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
Rozwiązywanie konfliktów między organami następuje w drodze porozumienia między organami i rozwiązuje się je wewnątrz szkoły.
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 28

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 29
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku kalendarzowym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych, ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26 Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla zespołu szkół, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 7
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
(w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i mniej niż 30 uczniów podziału na grupy, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodq organu prowadzącego szkołę,)
4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III
gimnazjum prowadzone są w grupach uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczynami.
5. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności
sprężone, określono w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.


§ 31

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust, 3.

§ 32

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W klasach I-III SP formą pracy są zajęcia zintegrowane.

§ 33

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
§34

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.
§ 35

1. Uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można kierować do klas przysposabiające do pracy zawodowej.
2. Dyrektor kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. l na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 36

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do zadań bibliotekarza należy:
• opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
• prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
• określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla
ucznia przed i po lekcjach,
• organizowanie konkursów czytelniczych,
• przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
• współpraca z nauczycielami zespołu szkół,
• prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
• zakup i oprawa książek.

§ 37

Dla realizacji celów statutowych zespół szkół posiada następującą bazę:
• 9 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,/ w filii
• pomieszczenia dydaktyczne/
• 2 pracownie komputerowe z wejściem do internetu w szkole w Dąbrówce i Drozdowie,
• l salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
• 2 boiska sportowe,
• pracownia techniki,
• pomieszczenia biblioteczne,
• zaplecze kuchenne,
• archiwum,
• sekretariat z gabinetem dla dyrektora,
• 2 pokoje nauczycielskie
• pracownia komputerowa
• stołówka szkolna


Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu Szkół w Dąbrówce mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Cenę posiłków określa Dyrektor Szkoły. Wnioski o refundowanie opłat ponoszonych w stołówce przez uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia składają rodzice lub wychowawcy uczniów do Dyrektora Szkół.


NAUCZ YCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 38
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust l, określają odrębne przepisy.
3. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska obsługi:
• sprzątaczki
• kucharki
• woźny,
• pracownicy sezonowi.
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko samodzielnego referenta, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.
§ 39
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
• kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
• uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
• przestrzegać zapisów statutowych,
• uczestniczyć w zebraniach wywiadówkowych,
• zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
• usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
• w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
• w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
• na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
• pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
• przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
• dbać o poprawność językową uczniów,
• stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
• podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
• służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
• wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
• aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
• stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
• wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy pozaszkolnej.

§ 40

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Zespół tworzą też nauczyciele uczący w danej klasie, a kierownikiem zespołu jest wychowawca klasy.
3. Do zadań zespołu klasowego należy:
• wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
• przedstawienie wychowawcy wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie
szkolne z nauczanych przedmiotów / do 10.09 /,
• zestawem wymagań edukacyjnych wychowawca przedstawia dyrektorowi szkoły oraz
zapoznaje uczniów i rodziców w formie pisemnej,
• opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

§ 41

1. Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w danym typie szkoły.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że:
• Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę,
• wnioski o których mowa jest wyżej, nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje w ciągu 7 dni.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.


§ 42

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
• przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust, l winien:
• zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
• wspomagać rozwój psychofizyczny wychowanków poprzez różne formy pracy
pozaszkolnej,
• organizować w czasie 2 sobót w roku szkolnym zajęcia rekreacyjne- sportowe
dla swoich wychowanków lub uczniów chętnych,
• opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy
uwzględniający wychowanie prorodzinne,
• utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych,
• współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych,
• współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Piszu,
• śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
• dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
• udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu
itd.,
• kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i
poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
• utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w
nauce i zachowaniu się ucznia,
• powiadamiać pisemnie rodziców o przewidywanym dla ucznia
okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem
okresu,
• na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić pisemnie ucznia o
przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych .
• uczestniczyć w zebraniach wywiadówkowych.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu i pedagoga szkolnego.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 43

1. Do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład zespołu szkół, uczęszczają uczniowie od 7 do 12 roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz za zgodą rodziców,
6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkolą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
8. Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum.

§ 44

1. Do gimnazjum, które wchodzi w skład zespołu, uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
Dyrektor zespołu przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły
obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
2. Dyrektor zespołu może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego:
• nauczanie indywidualne

§ 45
1. Uczeń zespołu ma prawo:
• informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
• osiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
• korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
• tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
• poszanowania swej godności,
• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

• swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
• korzystania z pomocy doraźnej;
• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
• nietykalności osobistej,
• bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
• korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
• systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
• wystrzegania się szkodliwych nałogów,
• naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
• przestrzegania zasad kultury współżycia,
• dbania o honor i tradycję szkoły,
• podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
• zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 4 pkt 3 o ile brak
możliwości polubownego rozwiązania problemu,
• okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i
ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
• poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
• zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły,
• schludny strój codzienny, strój galowy w czasie świąt i uroczystości szkolnych
oraz egzaminów i sportowy strój gimnastyczny na lekcjach wychowania
fizycznego.
3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
• rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
• wzorową postawę,
• wybitne osiągnięcia,
• dzielność i odwagę.
4. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej z
tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów zespołu szkół:
• pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
• pochwala dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
• list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,
• dyplom uznania,
• bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
• nagrody rzeczowe,
• wpis do "Kroniki" szkoły.
Wychowawca informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Zespołu Szkół.
7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi
przepisami.
8. Ustala się następujące rodzaje kar:
• upomnienie wychowawcy wobec klasy,
• upomnienie dyrektora,
• upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
• pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
• zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
• obniżenie oceny z zachowania,
• przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.
Kary nakłada dyrektor szkoły z wyjątkiem kary pierwszej.
O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców.
9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. Przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor
zasięga opinii rady pedagogicznej
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten ukończył w danym roku szkolnym 18 lat i:
• umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
• dopuszcza się kradzieży,
• wchodzi w kolizję z prawem,
• demoralizuje innych uczniów,
• permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
11. Uczeń zespołu, który podlega obowiązkowi szkolnemu może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej, tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej kuratora gdy ten:
• umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
• dopuszcza się kradzieży,
• wchodzi w kolizję z prawem,
• demoralizuje innych uczniów,
• permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
12. Warunki pobytu ucznia w szkole reguluje regulamin szkoły jako załącznik do statutu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu lub ośrodka, zawierającą nazwę zespołu.
3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 47
1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.


§ 48
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.


Zatwierdzono uchwałą nr 1/2001/02 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dąbrówce z dnia 23.10.2001 r.
Nowelizacji Statutu dokonano na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2003/04 z dnia 22.01.2004 r.
Nowelizacji Statutu dokonano na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2004/05 z dnia 16.11.2004r.
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 09:15
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 11:42
Data edycji: piątek, 1 kwi 2005 09:11
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 4474 razy
Ilość edycji: 1